“Dance, dance, otherwise we are lost.”

― Pina Bausch


許芳宜與藝術家

Fang Yi Sheu & Artists


Feature:

Alessandra Ferri

Damian Smith

Fang-Yi Sheu

Herman Cornejo

Lauren Lovette

Misa Kuranaga

Ron Myles

Student Artists

Tyler Angle

Yuan Yuan Tan

Fang-Yi Sheu

info
×

Yuan Yuan Tan & Damian Smith

info
×

Fang-Yi Sheu

info
×

Alessandra Ferri

info
×

Lauren Lovette

info
×

Fang-Yi Sheu & Herman Cornejo

info
×

Fang-Yi Sheu & Tyler Angle

info
×

Alessandra Ferri

info
×

Lauren Lovette

info
×

Fang-Yi Sheu & Tyler Angle

info
×

Alessandra Ferri

info
×

Misa Kuranaga

info
×

Fang-Yi Sheu & Alessandra Ferri

info
×

Lauren Lovette

info
×

Fang-Yi Sheu

info
×

Fang-Yi Sheu

info
×

Fang-Yi Sheu & Alessandra Ferri

info
×

Fang-Yi Sheu & Tyler Angle

info
×

Fang-Yi Sheu

info
×

Lauren Lovette

info
×

Fang-Yi Sheu & Ron Myles

info
×

Misa Kuranaga

info
×

Alessandra Ferri

info
×

Lauren Lovette

info
×

Fang-Yi Sheu & Tyler Angle

info
×

Yuan Yuan Tan & Damian Smith

info
×

Alessandra Ferri

info
×

Fang-Yi Sheu & Alessandra Ferri

info
×

Fang-Yi Sheu & Tyler Angle

info
×

Misa Kuranaga

info
×

Fang-Yi Sheu & Yuan Yuan Tan

info
×

Lauren Lovette

info
×

Fang-Yi Sheu & Herman Cornejo

info
×

Fang-Yi Sheu & Herman Cornejo

info
×

Alessandra Ferri

info
×

Fang-Yi Sheu & Tyler Angle

info
×

Fang-Yi Sheu & Alessandra Ferri

info
×

Lauren Lovette

info
×

Misa Kuranaga

info
×

Fang-Yi Sheu & Yuan Yuan Tan

info
×

Fang-Yi Sheu & Alessandra Ferri

info
×

Lauren Lovette

info
×

Alessandra Ferri

info
×

Yuan Yuan Tan & Damian Smith

info
×

Fang-Yi Sheu & Alessandra Ferri

info
×

Lauren Lovette

info
×

Fang-Yi Sheu & Misa Kuranaga

info
×

Lauren Lovette

info
×

Fang-Yi Sheu & Tyler Angle

info
×

Yuan Yuan Tan & Damian Smith

info
×

Lauren Lovette

info
×

Fang-Yi Sheu & Tyler Angle

info
×

Fang-Yi Sheu

info
×

Fang-Yi Sheu, Anywhere On This Road

info
×
Using Format